Saneeswara Temple

ശ്രീ അരുൾമക്കടൽ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം -തിരു സിരുപുളിയൂർ, മായാവരം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

108 ദിവ്യ ദേശങ്ങളിലൊന്നായ ശ്രീകൃപസമുദ്ര പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം (കൂടാതെ ശ്രീ അരുൽമകടൽ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുവാരൂർ ജില്ലയിലെ മായാവരത്തിന് 15 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് സിരുപ്പുലിയൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂലവർ ശ്രീ അരുൾമക്കടൽ അമുദം / സാല സയാന പെരുമാൾ, തായർ തിരുമാഗൽ നാച്ചിയർ. തെക്ക് (ശ്രീരംഗത്തിലെ ശ്രീ രംഗനാഥർ പോലെ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അദിശേശനിൽ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സായാന തിരുക്കോലം ചാരിയിരിക്കുന്നതിലൂടെ മൂലവർ തന്റെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. തെക്ക് അഭിമുഖമായി സായാന തിരുക്കോളത്തിൽ കർത്താവ് ഉള്ള ഒരേയൊരു ദിവ്യ ദേശമാണിത്. വിയക്രപട മുനിക്കു കർത്താവ് ദർശനം നൽകിയതിനാലാണ് പരിസരത്തെ സിരുപുളിയൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പെരിയ തിരുമോഴിയുടെ 10 വാക്യങ്ങളിൽ തിരുമംഗൈ അശ്വർ ഈ പെരുമാളിനെ പ്രശംസിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 2012 ജൂൺ 21 ന് മഹാസാംപ്രോക്ഷനം സംഭവിച്ചു.
ഗ ut തമ മഹർഷി മധ്യ നന്ദന മഹർഷിയുടെ മകനായി. അദ്ദേഹം ശിവന്റെ ഭക്തനാകുന്നു. സ്വാഭാവികവും മിഠായിയും അന്തിമഫലവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സസ്യജീവിതവും നൽകുന്നതിന് കൈ വിരൽത്തുമ്പിലും കടുവ പോലുള്ള നഖങ്ങളിലും കണ്ണുകൾ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശിവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വിയകിരാപാധ റിഷി എന്ന പേര് നൽകി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വസിത്സ് മഹർഷിയുടെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഉപമാനിയു മഹർഷിയെ മകനായി പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരിക്കൽ പദഞ്ജലി, ആദിശേശന്റെ മകൻ ഇവിടെ ചിദംബരത്ത് എത്തി മഹർഷിയിൽ ചേർന്ന് ശിവന്റെ മനോഹരമായ നൃത്തം ആസ്വദിക്കുകയും രീതിക്കുള്ളിൽ നിത്യമായ സന്തോഷം നേടുകയും ചെയ്തു.
മഹാവിഷ്ണുവിനോട് വൈഗുണ്ടത്തിൽ സമീപം ഹാജരാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ശിവപുലിയൂർ തപസ്സുചെയ്യാൻ ശിവൻ വിയകിരപാധ റിഷിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കടുവയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന വിശുദ്ധനെന്ന നിലയിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ സെരുപ്പുലിയൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മൂലവർ സന്നതിയുടെ ഉള്ളിൽ പെരുമാളിന്റെ കാൽവിരലുകൾക്ക് താഴെ ഇരിപ്പിടവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സലാം മായയെ സമീപിക്കുന്നു. യോഗ മായയെ (അരിതുനാർ യോഗ തുയിൽ) സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡസൻ പോസ്റ്ററിനുള്ളിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ആദിശേശൻ എന്ന പാമ്പിനെ ശത്രു ഗരുഡനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ഇവിടെയുള്ള കർത്താവ് വലുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം. തിരുമംഗയാൽവാർ ഇതിൽ പങ്കാളിയായി. അതിനാൽ, തന്റെ കൂറ്റൻ പ്രതിമ കാണാൻ തിരുക്കണ്ണമംഗയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പെരുമാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter