Saneeswara Temple

Home

ಸನೀಶ್ವರನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಕುಚನೂರ್ ಸುಯಾಂಬು ಶ್ರೀ ಸನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ

 ಭಾರತದ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು “ಸ್ವಯಂಭು ಸನೀಶ್ವರನ್ ಟೆಂಪಲ್” ಎಂದು ಪಡೆದರು.  ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು “ಕುಚನೂರ್ ಸನೀಶ್ವರನ್ ಟೆಂಪಲ್” ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಥೇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತಮಾಪಾಲಯಂ ಬಳಿಯ ಕುಚನೂರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.  ಲಾರ್ಡ್ ಸಣಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು haya ಾಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು.  ಅವನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಯಮನ್ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಯಾಮಿ.  ಭಗವಾನ್ ಸಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಜೀವನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಯಮನ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

 ಸ್ವಯಂಬು ಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಂಜಲ್ ಕಪ್ಪು ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  (ಸುಯಾಂಬು / ಸ್ವಯಂಬು – ಸ್ವಯಂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ)

Get FREE HOROSCOPE in 30 seconds
Date of birth
Time of Birth
Gender

ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ ತೇನಾಕರನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯವಿಲ್ಲ.  ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಧ್ವನಿ (ಅಸರಿರಿ) ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.  ಧ್ವನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂತಿರವಥಾನನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಸಾಥಾಗನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು.  ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರೂ ಯುವಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು;  ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂತೀರವತಾನನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೆಲ್ಲರಾಯ್ ಶಾನಿ (7 ½) ದಿಂದಾಗಿ ತೆನಕರನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  ಸುರಬಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ತೇಕರನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಾನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ರ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದರು.

  ಸಂತಿರವಥಾನನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಲ್ಲಲಾರನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾನಿಯನ್ನು (ಸನೀಶ್ವರ) ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.  ಭಗವಾನ್ ಶನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಸಂತಿರವಥಾನನ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ.  ಭಗವಾನ್ ಶನಿಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಏಳೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಆ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಲಾರ್ಡ್ ಶನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ಅವರ ಕೊನೆಯ ಜೀವನದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು.  ಭಗವಾನ್ ಶನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೃದಯ ಇರುವುದರಿಂದ ತೇಕಕರನನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

 ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ;  ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅವರು ಕುಚಿ ಪುಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು.  ಅಂದಿನಿಂದ ಶೆನ್‌ಬಗನಲ್ಲೂರ್‌ಗೆ ಕುಚನೂರ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಲಾರ್ಡ್ ಶನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಶನಿವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ.  ಭಗವಾನ್ ಶನಿ (ಸನೀಶ್ವರ) ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಹ್ತಿ ಧೋಸಹಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾನಿ ಧೋಶಮ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾವೈ ಧೋಸಹಮ್ ಇರುವ ಜನರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ, ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಧರಣಂ ನಂತರ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರು ಸನೀಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ ಮಧ್ಯ – ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ನಿರಂತರ ಐದು ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಭಕ್ತರು ನದಿ ಸುರುಬಿ ಮತ್ತು ಲಘು ಹಳದಿ ಧೀಪಂನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಾಧನಂ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಕುಚನೂರ್ ಶನಿಶ್ವರನ್ (ಶನಿ) ದೇವಾಲಯವು ಥೇನಿಯಿಂದ 26 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

Saneeswara Temple Pooja Timings

ರೆಂಗಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ & ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ರೆಂಗಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ.  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.  ನಾವು ಈ saneeswaratemple.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.  2010 ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸನಿ (ಶನಿ) ಪಯಾರ್ಚಿ ಪಾಲಂಗಲ್, (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು 2020 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಸನಿ ಪಿಯಾರ್ಚಿ ಪಾಲಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 108 ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 

ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ 108 ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಂಗಲ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಕುಚನೂರು ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳು.ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 2000000+ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ  ಗ್ಲೋಬ್. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 100000+ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಮನಿ ಸನೀಶ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ  ರಾ ಭವನ.  ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಕಾರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.  ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.  ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸನೀಶ್ವರ ಭವನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  (ಚೆನ್ನೈನ ಸನೀವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುದುಚೇರಿಯ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಚನೂರಿನ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುನಲ್ಲಾರ್‌ನ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸಾರಿಗೆ

ನಾವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸನಿವಾರಾ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಸತಿ

ನಾವು ಸುಮಾರು 2000+ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ

ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ

ಥೇನಿ, ದಿಂಡಿಗಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬ್ / ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ?  ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಥೇನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.  ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಥೇನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಮೆಗಮಲೈ, ಕುರಂಗಾನರಿ, ಮತ್ತು ಮುನ್ನಾರ್ ಮುಂತಾದ ನಿಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಹತ್ತಿರದ ದೇವಾಲಯಗಳು

 ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಚೆನ್ನೈ, ಮಧುರೈನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಮಾರು 5000+ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ರೆಂಗಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Frequently asked questions

According to hindhu beliefs puja recitation is considered as a special important practise, here sastras and vedhas are says some special rules & regulations to worhip god. Also it has some beliefs like keeping idols in home means we need to practice certain strict policies. It is forbidden to keep the idols or photos of some such deities (God) at home and one of them is Shani Dev or Saneeswara Bhavan. The idol should never be kept at home

Shani dev represents Saturn. So elders say Saturday is the most auspicious day to get blessings from Shani. People with Shani dhosam will generally  visit navagraha temple because Shani is one of nine grahas. We can make Shani happy by offering him with sesame (ell) dheepam, black cloth, coconut and flower garland. Along with the offering chanting mantras during Shani puja is done.

SHANI GAYATHRI MANTRA :

           “Aum Sanaischaraya Vidmahe Sooryaputraya Dheemahi, Tanno Manda Prachodayat

 • Shani Shingnapur, Maharastra
 • Shani Dham Temple, New Delhi
 • Yerdanur Shani Temple, Telangana
 • Tirunallar Saniswaran Temple, Pondicherry
 • Mandapalli Mandeswara Swamy Temple, Andhra Pradesh
 • Sri Shani Temple, Titwala
 • Bannanje Shri Shani Kshetra, Karnataka
 • Shani Mandir, Indore
 • Kuchanur Saneeswara Bhagavan Temple, Tamilnadu
 • Shani Devaalayam, Deonar

Lord Shani dev has two wife’s namely Neelima and Dhamini . Tamil hindus came to know about only two sons Maandhi & Kuligan. They two are seen along with Shani and his wives at Nachiarkoil near kumbakonam district in the temple named Ramanathaswami temple. Maandhi’s birth is depicted in tamil version of Ramayana, Shani was forced by Raavana to be in eleventh house but Shani partially kept one of his leg in twelfth house. Raavana saw this and chopped Shani’s leg. The leg fell on the first house and there arose maadhi, so Ravanan son Indrajith was born with evil effect with short span of life.

Neelima is said to be Shani dev wife but it is not proved in any hindu puranas. Kulinga is born to Shani and neelima. She is the reason who increased the power of Lord Shani. She have the power of brahma’s fifth head. Sandhya suraya dev wife manipulated neelima to destroy Shani dev. Neelima try to kill Shani dev, Shani explained her how sandhya used her. She realized her mistake and freed Shani and decided to increase the power of Shani to make peace with him.

Hanuman / Anjaneyar is one god who is not affected by Lord Shani. Hanuman went searching  for Sita to Sri Lanka , where he saw Ravanan compelling nine graha’s to stand in 11th house in order to get his child immortality powers. But Shani refused to move, Ravanan attacked Shani at that time hanuman saved him.  As thankfulness Shani confessed that he won’t hurt him, hanuman request to not harm his devotees also. So if we chant hanuman chalisa and pray to him we can avoid Shani effects.

Shani dev is said to have eight wives namely Dhwajini, Dhamini, Kankali, Kalahpriya, Kantaki, Turangi, Mahishi and Aja.  It is said that chanting Shani’s wives name on Saturday can bring good. Dhamini is the reason behind the effect of Shani’s evil effect when sees any. Once Dhamini had desire to have a boy child, she went happily to Shani but he was meditating to lord Krishna. Dhamini got angry and cursed him to look down when he try to speak with her, if he tries to look negative effects will be produced. Eventhough he explained and convinced Dhamini she could not revert the curse.

Saturday is the best day to worship Lord Shani.

Procedures to please Lord Shani during Shani Mahadasha:

 • Light Gingelly oil / nalla yennai deepam (in Tamil) before Shani on Saturday
 • Make a small bag using sesame seed inside a black cloth, burn it in an earthen lamp
 • Hand over homemade curd rice to the poor and devotee who visit the temple on Saturdays
 • Can contribute black blouse pieces, blankets, leather chappals to needy
 • Those who are badly affected by Shani can wear an iron ring made of horse shoe / blue sapphire, which makes good effect in their life
 • Mantra to chant during Sade Sati
           “Konastha pingalobabhruh|
              Krishnoroudraantakoyamah||
               Souri, shanaischaro mandah|
               Pippaladishu sansthitah||”
 • Mantra for Shani Panoti, Shani Mahadasha
“Surya Putro DeerghaDeho, Vishalakshaha Shivapriyaha |
Mandachaara Prasannathma peedam harthu mein Shanih ||”
 • Shani is the slowest planet among nine. Shani takes 30 years to come around sun, which is known as Ezlarai Shani in Tamil. So it is calculated Shani comes 3 to 4 times in a person’s life. The first phase is called mangu Shani, the second phase is called pongu Shani and the third phase is called as marano(pokku) Shani. When first cycle gets complete a person age will be 30 he/ she will be immature to handle things. The 2nd face of Shani is called PONGU SHANI, where people get mature. They start to absorb what Shani is trying to teach them, so that they start to correct themselves.
 • Shani does not harm anyone accidentally. He acts as a judge and punishes people according to their actions.
 • Very bad effect like mental disorder happens when Shani is in 8th house from moon.

Navagrahas (nine grahas) are mostly found in all temples in south India. Seven of nine grahas are connected with seven days of the week as per Hindu calendar and worshipped respectively.

 1. Sun / Suryan (Intelligence And Prosperty)
 2. Moon/Chandran (Mind And Emotion)
 3. Mercury /Budhan (Learning, Analytical And Communication Skills)
 4. Mars / Mangalan (Courage And Aggression)
 5. Venus / Sukran (Wealth, Beauty And Desire)
 6. Jupiter/ Guru (Wisdom And Knowledge)
 7. Saturn/Sani (Austerity And Discipline)
  1. Rahu – North Lunar Pole
  2. Ketu – South Lunar Pole

        Rahu and Ketu are “shadow planets”.

  Shani graha usually gives us hardship according to our karma. That makes people to thing all negative thought. But Shani gives us the ability to overcome the struggles. At the end of Ezlarai Shani, he blesses with immense love, strength, etc.

 • Shani Shingnapur is the village in Maharastra which is popular for Shani dev temple. This temple is top famous Shani temple among India. The Idol is Swayambu, in the form of Black stone which is kept in open space. The height of the Idol is five and a half feet long. The village around the temple has no doors; it is believed that anyone trying to theft will be punished by Lord Shani. Devotee visiting Shirdi will like to worship Shani, therefore they trip to Shani Shingnapur which is located at the distance of 72 km from Shirdi and 44 km from Ahmednagar.

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸನೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು

5 Dinge Nyc Hat Gelehrt Uns Über Dating

Gestern, mein Verlobter und ich darüber gesprochen haben was Dating eine Reihe der gleichen Jungs als deine Kumpels und das ist okay Richtig Geschichte. als ich allererste umgezogen nach NYC, wir {trafen|fanden|einen Freund für Produkte. We teilte sie mit über Männer eine Datierung website. Als ich erklärte, begann sie zu fragen unzähligen Fragen. Endet sie

Read More »

DateHookup.com – Autentico O altro Frode ? (REVIEW )

DateHookup.com è un sito di ragazzi in cerca d’amore Laziocontri in linea, che pledges per aiutarti soddisfare attraente non sposato persone without have any fee for using this service membership. Inside overview we are going research le truffe tecniche che DateHookup.com utilizza per ingannare e rip off their users, poiché prova che è non una

Read More »

préférence Prix des rédacteurs: Kenzy Vixen de “Boston Célibataire femme ” produit Honnêtement À propos de the woman Rencontres Trials & Triumphs

Le information: En 2011, Kenzy Vixen commencé publier des blogs sur la femme rencontres rencontres en tant que a séparé solitaire femme dans le Boston location. Boston en plus de solitary lady est devenue la femme sur Internet journal où elle travailler à travers la femme pensées, information sa escapades, et release { ses frustrations.

Read More »

Qué debes hacer Cuándo Ella No Como tu Amigos

Si ella no como tu amigos, aquí está La forma de manejar no En un gran mundo, nuestro compañero todos nuestros amigos. No lo haría sería genial si el personas en nuestra vida ​​nunca jamás chocaron, causando todo podrías recibir brunch los domingos? Desafortunadamente, frecuentemente ocurre que la gf no tomar un brillo tu chico

Read More »

Erlaube Liebe blühen: Enthüllung der 10 vielen intim Blumen

Mit Frühling endlich vollständig Bewegung und Gärten rund um Nation muss Blüte, das neueste Matchmaking Studie Interview 1300 EliteSingles Mitglieder zu lerne die Hauptpunkte über Blüten und wirklich Liebe. Wir haben entdeckt die effektivsten 10 viele romantische Blüten Pflanzen} aller} zusätzlich zu geheimem symbolischen Bedeutungen hinter diesen atemberaubende Blüten. Erinnern an den organischen Teil der

Read More »