Saneeswara Temple

ശ്രീ പരിമല രംഗനാഥ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം -തിരു ഇന്ദലൂർ, മായാവരം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് പരിമല രംഗനാഥർ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരുന്ദലൂർ,
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഹാനഗരമായ മായലദുതുരൈയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇത് ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്,
നവിര ദിവ്യപ്രബന്ധത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങളെ 12 കവി വിശുദ്ധന്മാർ അഥവാ അൽവാർ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഈ
കാവേരിയോടൊപ്പമുള്ള ക്ഷേത്രം പഞ്ചരംഗക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ഇന്ദു രീതി ചന്ദ്രൻ. പെരുമാൾ തന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെ (ചന്ദ്രനെ) നേടിയതിനാൽ, ഈ സ്ഥലത്തെ ഇന്ദലൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
തലൈസങ്കാടിയിലെ ചന്ദ്രദേവന് സ്റ്റാറ്റസ് പോസറിനുള്ളിൽ നാരായണൻ ദർ‌സനെ വെൻ‌ചുദർ പെരുമാൾ ആയി നൽകി. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വീര സയനം ഭാവത്തിലാണ്.
അവിടെ അദ്ദേഹം വ്യോമാജ്യോതി പിരൺ എന്ന നിലയിൽ പ്രകാശം തികഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെത്തന്നെ അദ്ദേഹം സുഗന്ധം നിറഞ്ഞതാണ് (പരിമലം), അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിമല രംഗൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ 4 കൈകളുണ്ട്.
കാവേരി നദി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ്. കാവേരി നദി ഇവിടെ പ്രശസ്തി നേടുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനാൽ, അയാൾ അവളെ ശ്രീരംഗത്തിലെ തന്റെ കിടക്കയാക്കി, തിരുചെരൈയിൽ അമ്മയായി കൊണ്ടുപോയി, തിരു ഇന്തലൂരിൽ തന്നെ, കാവേരി നദി തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിവന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രശസ്തി അവൾക്ക് നൽകി.
ഈ പ്രദേശത്തെ പെരുമാൾ എന്ന നിലയിൽ, കാവേരി നദിയുടെയും ചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെയും സ്ഥാനം ഒരു പുണ്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി, തിരുമംഗൽവാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
സന്തോഷകരമായ അസ്തിത്വം നയിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. സൂര്യയും ചന്ദ്രയും ഈ മേഖലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്നത് (ചക്രങ്ങൾ അതായത് ചക്ര പോലെ). അതിനാൽ ഈ പരിസരത്തെ വിമാനത്തെ വേദ ചക്ര വിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ശ്രീ രംഗം ആദി അരംഗം (ആദ്യം) എന്നും തിരുകുദാന്തായ് മധ്യ അരംഗം (മിഡിൽ) എന്നും തിരു ഇന്ദലൂർ ആന്ധിയ അരംഗം (അവസാനത്തേത്) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യ ദേശം ക്ഷേത്രം. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അഞ്ച് പഞ്ചരംഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. (മൈസൂരിനടുത്തുള്ള ശ്രീ രംഗപട്ടണയിലെ ശ്രീരംഗനാഥൻ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള ശ്രീ രംഗത്തിൽ ശ്രീ രംഗനാഥൻ, കുംഭകോണത്തെ സാരംഗപാണി ക്ഷേത്രം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ശ്രീ അപ്പക്കുടത്താൻ ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് മറ്റ് നാല്).

അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത കല്ലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വിഷ്ണുവിന്റെ 12 അടി നീളമുള്ള വിഗ്രഹം ചാരിയിരിക്കുന്ന പോസിലാണ് – കിഴക്കുമായി ഇടപെടുന്നു. ഐതിഹ്യം, മധു, കൈതഭ എന്നീ അസുരന്മാർ വേദങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണു മത്സ്യാവതർ സ്വീകരിച്ച് അത് വീണ്ടെടുത്തു. അതിനുശേഷം, തന്റെ മാത്യ രൂപത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം മറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം വേദങ്ങൾക്ക് പരിമല അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധം നൽകി. അതിനാൽ പരിമല രംഗനാഥൻ എന്ന പേര്.

മൂലവർ: ശ്രീ പരിമല രംഗനാഥൻ
തായാർ: പരിമല രംഗനായകി.

പുഷ്കരാണി:
ഇന്ദു പുഷ്കരാണി.

വിമനം:
വേദ ചക്ര വിമനം.

സ്ഥാനം: തിരുന്ദലൂർ, മായലദുതുരൈ, തമിഴ്‌നാട്.
ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാഗർ (മുരളി ധാരൻ – 8778512715)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter