Saneeswara Temple

ശ്രീ നീലമേഗ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരു നാഗായ്, നാഗപട്ടണം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ വലിയ ഗോപുരത്തിന് പതിനഞ്ച് വിമാനകളുണ്ട്. മൂലവർ സന്നാദിക്കു മുകളിലുള്ള വിമാനത്തിൽ അഞ്ച് കലാസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ നീലമേഗ പെരുമാൾ നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ്, ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ സിറ്റിംഗ് പോസറിലും രംഗനാഥ പെരുമാൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പോസറിലുമാണ്.
ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പാച്ചിവന്നാർ, പവലവന്നാർ, വരാധരാജർ, റാമർ, ശ്രീനിവാസർ, വൈകുന്ദനാഥർ, ശ്രീ ആന്ദൽ, ആഞ്ചനേയാർ, ഗരുഡൻ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക സന്നതികൾ ഉണ്ട്.
രംഗനാഥർ സന്നാദിയിൽ എട്ട് കൈകളുള്ള നരഷിമ പ്രഭുവിന്റെ വെങ്കല വിഗ്രഹമുണ്ട്. നരാഷിമയുടെ ഒരു കൈ സുരക്ഷിതമായി പ്രഹലതയെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു, ഒരു കൈ അവന്റെ തലയിൽ സ്പർശിച്ച് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, മറുവശത്ത് ഹിരണ്യയെ കൊല്ലുന്നു.
അതേ സമയം അദ്ദേഹം പ്രഹലത (അതായത്) നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ഹിരണ്യയെ (അതായത്) ചീത്തയോ തിന്മയോ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കഠിനമായ തപസ്സുചെയ്ത ധുരുവ എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിക്കു ദർശനം നൽകിയ ശേഷം നരാഷിമാർ ഇവിടെയെത്തിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
തന്റെ രണ്ടാനമ്മയെത്തുടർന്ന് വളരെയധികം ദുരിതമനുഭവിച്ച ദുർവയ്ക്ക് പ്രഭുദേവൻ തന്റെ തൊപ്പിയിൽ സ്ഥാനം നൽകി, മറുവശത്ത് അതേ മടിയിൽ തന്നെ ശത്രുവായിരുന്ന ഹിരണ്യയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്.
വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. നീലമേഘ പെരുമാൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മി തിരുക്കണ്ണപുര നായഗി എന്നും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.
ശ്രീ നീലമേഗ പെരുമാൾ ആണ് ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ മൂലവർ. കിഴക്കോട്ടുള്ള തന്റെ തിരുമുഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും ഗഡായുധം (ആയുധം) കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതിലും മൂലവർ തന്റെ സേവ നൽകുന്നു. ശ്രീരാമൻ, നാഗരാജൻ, തിരുമംഗൈ അൽവാർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യാശം.

ഈ സ്തംഭത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന തായർ സൗന്ദര്യവല്ലി നാച്ചിയാർ ആണ്. ഗജാലക്ഷ്മിയാണ് ഉത്സവർ തായർ.

ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ ഉത്‌സവർ സൗന്ദര്യ രാജനാണ്.
ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ശ്രീ സൗരീരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു

ശ്രീ നീലമേഗ പെരുമാൾ സ്റ്റാറ്റസ് പോസറിലും ശ്രീ ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ സിറ്റിംഗ് പോസറിലും ശ്രീ രംഗനാഥ പെരുമാൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പോസറിലും കിടക്കുന്നു.

ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശ്രീ പവലവനാർ, ശ്രീ പച്ചിവന്നാർ, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ വരാധരാജർ, ദേവി ആൻഡാൽ, ശ്രീ ശ്രീനിവാസർ, ശ്രീ ഹനുമാർ, ശ്രീ വൈകുന്ദനാഥർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക സന്നതികൾ ഉണ്ട്.

ശ്രീരംഗനാഥർ സന്നാദിയിൽ എട്ട് വിരലുകളുള്ള നരാഷിമന്റെ വെങ്കല വിഗ്രഹമുണ്ട്. നരാഷിമയുടെ ഒരു കൈ പ്രഹലതയെ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു, ഒരു കൈ അവന്റെ തലയിൽ തൊടുന്നതിനുള്ള സഹായത്തോടെ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എതിർകൈകൾ ഹിരണ്യയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം അദ്ദേഹം പ്രഹലതയെ രക്ഷിക്കുന്നു.

കഠിനമായ തപസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ധുറുവ എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിക്കു ദർശനം നൽകിയ ശേഷം നരാഷിമാർ ഇവിടെയെത്തിയെന്നും വളരെ ദൂരെയാണ്.
ക്ഷേത്ര ടാങ്കിനെ സാറാ പുഷ്കർണി എന്നും വിമനം സൗന്ദര്യ വിമനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
തന്റെ രണ്ടാനമ്മ കാരണം ധാരാളം ദുരിതമനുഭവിച്ച ദുർവനുവേണ്ടി കർത്താവായ ദൈവം തൊപ്പിയിൽ സമീപം നൽകി, തുല്യമായ മടിയിലെ വ്യത്യസ്ത കൈയ്ക്കുള്ളിൽ തന്റെ ശത്രുവായിത്തീർന്ന ഹിരണ്യയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ആനയുടെ വഴി, ഉത്സവ കോല തായർ ഗജാലക്ഷ്മി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.

ശ്രീ വൈഷ്ണവരുടെ 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ചോസ നാട്ടു ദിവ്യദേശങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകോവിലിൽ ശ്രീ നീലമേഗ പെരുമാൾ, ഉത്സവർ സൗന്ദര്യരാജൻ, തായർ സൗന്ദര്യവല്ലി തായർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് കർത്താവ് 3 രൂപങ്ങളിൽ ദർശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു – നിൽക്കുന്ന നിലപാടിൽ നീലമേഘ പെരുമാൾ, ചാരിയിരിക്കുന്നതിൽ രംഗനാഥർ, ഇരിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ. അസ്ത ബുജ നരസിംഹർ ഉത്സവറിനെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ആവേശത്തോടെയാണ്. ഹിരണ്യകശാപ്പു കീറുന്നതുപോലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ അതിശയകരവും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ആധികാരികവുമാണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter