Saneeswara Temple

ശ്രീ തോമാരയൽ കെൽവൻ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരു പാർത്ഥനപ്പള്ളി, സെരേഗാഷി

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

108 വൈഷ്ണവ ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരു പാർഥിനൻ പല്ലി. തിരുമങ്കയാൽ ആലപിച്ച ഇറ്റാലം തിരുവെങ്കടിൽ നിന്ന് 2 മൈൽ അകലെയുള്ള സിർകാഷിക്കടുത്താണ്. തിരുവെങ്കടിൽ നിന്ന് നടക്കാം. തിരുനഗൂർ പതിനൊന്ന് തിരുപ്പതികളിൽ ഒരാളാണ്. പാർത്ഥൻ (അർജ്ജുനൻ) ക്കായി നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം കാരണം പാർത്ഥൻ ഒരു സ്കൂളായി. പാർത്ഥൻ അർജ്ജുനന് സമർപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമുണ്ട്. തിരുമലയെക്കുറിച്ച് പരുഷമായി കാണാതെ ഈ സ്ഥലം പാർത്ഥസാരഥിയാക്കി മാറ്റാൻ വരുൺ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനാൽ പാർത്ഥസാരഥി ഒരു പാർഥിനൻ പള്ളിയായി നൽകിയ ശേഷം
ഒറ്റയ്ക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തിയ അർസുനൻ, പൂമ്പുഹർ സംഘത്തിന്റെ മുഖത്ത് കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തെക്ക് പുരസങ്കട് വനത്തിലെത്തി. കാട്ടിലെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വെള്ളം തേടി അഗതിയാർ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു, ദാഹം തീരമേഖലയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകണമെന്ന് അഗതിയാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന കൃഷ്ണൻ, ഇത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതി, ഇത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത ലീലയാണെന്ന് അർസുനൻ, കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്, അവിടെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൻ, ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് മാന്തികുഴിയുണ്ടാക്കി അർസുനന്റെ കത്തി, അതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വന്നത്. അർസുനൻ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു.

അഗതിയാറിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെ പാർത്ഥൻപള്ളി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.
പ്രഭു- പടിഞ്ഞാറ് അഭിമുഖമായി സന്ധ്യയിൽ താമര കേൾക്കുന്നയാൾ. ദേവി-ലോട്ടസ് നായിക, ശ്രീ സെംഗമലവള്ളിയുടെ അമ്മ. തീർത്ഥം-കട്ക പുഷ്കരാണി. ഫ്ലൈറ്റ്-നാരായണ ഫ്ലൈറ്റ്.
ഒരുകാലത്ത്, വരുണ പ്രഭു അസ്വസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് മന of സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ, തിരുനങ്കൂരിനടുത്തുള്ള തിരുപാർത്ഥൻ സ്കൂളിൽ പോയി ഗംഗ തീർത്ഥം എന്ന് വിളിക്കുക. സംഗസം സരസ് പുഷ്കരണിയിൽ കുളിച്ച് മന ma സമാധാനം ലഭിക്കാൻ പെരുമാളയോട് തപസ്സുചെയ്തു. വരുൺ ഇവിടെ വന്ന് formal ദ്യോഗികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മന great സമാധാനം നേടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ ശക്തിയുടെയും തടസ്സമില്ലാതെ വശത്തുനിന്ന് കണ്ട ഏതൊരാളും രക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം. തിരുമൽ പത്ത് തരം ആൺമക്കൾക്ക് ദർശനം നൽകി, വരുണയ്ക്ക് കൃപ നൽകിയതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം തിളങ്ങി.
മോശം ആരോഗ്യം ഉള്ളവർ, ബിസിനസ്സ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ, തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, ജോലി ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ, കുട്ടികളെ വെറുക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ, മറ്റ് വഴികളില്ല ഈ സ്ഥലം മന mind സമാധാനത്തോടെ അവരുടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കുക.
ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാഗർ (ചക്രവർത്തി – 9566931905)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter