Saneeswara Temple

ശ്രീ ഡെലിവ നായിഗ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരു ദേവനാർ ടോഗാലി, സെരേഗാഷി

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ശ്രീ ദേവ നായാഗ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം
മാത്തവ പെരുമാൾ,

പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ അഭിമുഖമായി വരുന്ന മൂലവർ തിവനായക പെരുമാൾ,
നിൽക്കുന്ന ഭാവം
ഉത്‌സവർ മാധവ പെരുമാൾ
തായർ കടൽമഗൽ നാച്ചിയാർ, മാധവ നായകി
തീർത്ഥം ശോഭന പുഷ്കരിനി
വിമനം ശോഭന വിമനം

തിരുദേവനാർത്തോഗൈ മാധവ പെരുമാൾ ദിവ്യദേശം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണ തിരുക്കോളം – വിവാഹ ഭാവം, തിരുവേലകുളം ദിവ്യദേശത്തിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അണ്ണകോയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവ്യദേശം മഹാവിഷ്ണു തിരുപ്പാർക്കഡലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന തായർ മഹ ലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ഥലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അമൃത് ലഭിക്കാൻ പാർക്കഡലിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
നാരായണൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുപാർക്കഡലിൽ നിന്നാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും, ish ഷികളും (ആകാശഗോളങ്ങൾ) ഒരു കൂട്ടമായി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതിനാൽ, ഈ സ്ഥലത്തിന് തിരു ദേവനാർ തോഗായ് എന്നാണ് പേര്. മന്നി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പെരുമാൾ പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം നടത്തുന്നതിലൂടെ അവിവാഹിതർ ഉടൻ വിവാഹിതരാകുകയും കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ശിശു ജനനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലം വലിയ ആകാശഗോളങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വിമനത്തിന്റെ നിഴൽ വിമനം (ക്ഷേത്ര ഗോപുരം) പരിധിയിൽ വരും.

ഈ ക്ഷേത്രം വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ഭക്തരുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിൽ, വിഷ്ണുദേവനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും വിവാഹ പോസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, വിമനം, പുഷ്കരണി എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം ശോഭന വിമനം, ശോഭന പുഷ്കരണി എന്നാണ് പേര്. സെലിറ്റീരിയൽ വ്യക്തികൾക്കും ദേവാഷാബ പുഷ്കരാണി എന്ന പേരിലുള്ള പുഷ്കരാണി ഇസൽസോയ്ക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. സപ്ത ish ഷികളിൽ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായ വശിഷ്ഠനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ദേവ നായകൻ ഈ മഹാനായ ish ഷിക്ക് ദർശനം നൽകി. തയാറിന്റെയും പെരുമാളിന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വലിപ്പമുണ്ട്.

മന്നി നദിയുടെ തെക്കേ കരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാർ ഒരു കൂട്ടമായി ഇവിടെയെത്തി അവരുടെ വിവാഹവസ്ത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയ്‌ക്കൊപ്പം പെരുമാളിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ക്ഷേത്രത്തെ തിരു തേവനാർ തോഗായി ആരാധിക്കുന്നു, തേവനാർ എന്നാൽ ദേവസ് തോഗായ് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. ഈ ദിവ്യദേശം ദേവന്മാർ അലങ്കരിച്ചതിനാൽ, വിമനത്തിന്റെ നിഴൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വീഴുന്നു, ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലൂടെ വീഴുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണ തിരുക്കോലം സർവ്വശക്തനായതിനാൽ ക്ഷേത്ര തീർത്ഥത്തെ ശോഭന തീർത്ഥം എന്നും വിമനം ശോഭന വിമനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. മൂലവാറിനെ ദേവനാഥ പെരുമാൾ ആയി ആരാധിക്കുന്നു, ഉത്സവ മൂർത്തിയെ മാധവ നാരായണനായി ആരാധിക്കുന്നു. തായറിന്റെ പേര് കടൽ മഗൽ നാച്ചിയർ, ഉത്സവർ തായർ മാധവ നായഗി. പ്രത്യാശ മഹാശിഷിക്ക് നൽകി. തോണ്ടൈനാട് ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒരാളായ തിരുവിദാന്തയിലെ നിത്യ കല്യാണ പെരുമാളിന് തുല്യമാണ് ഇവിടത്തെ മൂലവർ.

വിവാഹത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വേഗത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് നല്ല കുട്ടികളാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുഥെനാർത്തോഗൈ ദിവ്യദേശം.
ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാഗർ (ചക്രവർത്തി – 9566931905)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter