Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಅಷ್ಟಬುಯಾಗರಂ (ಅಷ್ಟಬುಜಂ), ಕಾಂಚೀಪುರಂ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ಕಾಂಚೀಪುರಂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಶಿವರ, ವಿಷ್ಣು, ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಭಾರತದ “ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾನಗರ” ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಬುಜಕರಂ ದೇವಾಲಯವು ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಅನೇಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ 108 ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಿಯ 8 ತೋಳುಗಳು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಷ್ಟಭೂಜಕರಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯವು 500 ರಿಂದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭೂಧಾಪುರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ ದೇವಾಲಯದ ದಂತಕಥೆಯು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ (ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೆಗವತಿ ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಜ್ಞ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ನದಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದನು, ತರುವಾಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಉಗ್ರ ಹಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟಭೂಜಾ ಪೆರುಮಾಳ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು 8 ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು .

ಮತ್ತೊಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿಭಜನೆಗಳಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೋಧ ಗಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಬೋಧ ಗಣರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು, ವಿಷ್ಣು ಅನಂಚ ಎಂಬ ಸರ್ಪದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ಭೂದಾಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ದಂಡೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು. ಬೋಧ ಗಣರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಆದಿಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಅವನು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿಗೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರವರಥನ್ ಭಗವಾನ್ ತಿರುಮಂಗೈಯಲ್ವಾರ್ ಹಾಡಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಟ್ಟಪುಯಕ್ಕರರಾದರು. ಇರೈವಿ-ಅಲಾರ್ಮೆಲ್ ಮಂಗೈ, ಪದ್ಮಸನಿ. ತೀರ್ಥಂ – ಗಜೇಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ. ವಿಮಾನ- ದೇವಾಲಯದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಗನಕೃತಿ, ಚಕ್ರಕೃತಿ ವಿಮನಂ ಮತ್ತು ವ್ಯೋಮಕರ ವಿಮಾನಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ (ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ / ಗ್ರಾಮ), ಆದಿ ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್, ಚೆನ್ನೈ, ನವಗ್ರಹ, ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸೂರ್ಯನಾರ್ ಕೋವಿಲ್, ತಂಜಾವೂರು (ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ / ಗ್ರಾಮ), ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು, ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ತಮಿಳು ಭಕ್ತಿ ಹಾಡುಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಚೆನ್ನೈ, ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು, ಲಾರ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷಾದ್ವೈತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಉಪನಗರದ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರಿನ ಆದಿ ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್, ಆದಿ ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ದೈತ್ಯನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ನಂತರ ಆದಿಶೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರು ಆ ದೈತ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ದೆವ್ವಗಳು ಶಾಪದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಥಳವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂತಪುರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪುಥೂರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾರ್ ಅವತಾರದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ರಾಮಾನುಜರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಕುಂದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು, ಪೂಠಕಲ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರಗಳು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈಕುಂದ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ವೈಕುಂಡಂಗೆ ಹೋಗುವ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಡ್ರಮ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯಾಸನನ ಒಂದು ಅಂಶವಾದ ರಾಮಾನುಜಾರ್‌ನ ಆರಾಧನೆಯು ರಾಹುನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾದ ಮಂಗಲ್ಯ ದೋಶಮ್, ಬುದ್ಧನ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಗ ಸಲಾ ಗಾಳಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು “ಸರಬೇಶ್ವರನ್” ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಪೆರುಮಾಲ್ ಗಜೆಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.
ಪೆರುಮಾಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕತ್ತಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಗಧಾ ಮುಂತಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆರುಮಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ) ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು “ದಿವ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಜ್ವರ್ಗಲ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೊಂಡೈಮಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈರಮೋಗನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter