Saneeswara Temple

സുക്രാൻ + ശനി കോമ്പിനേഷൻ ഗുണം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ചെമ്പ് വായ ഗുരുവുമൊത്തുള്ള വെള്ളി കൂട്ടിൽ
വോൺ, ജെൻമാന്റെ യോഗി
തുപ്പുവായ് ആന്ദനാരം നീലൻ കൂഡിൽ
പിതാവിന്റെ പുത്രന്മാർ വംശമാണ് (പുലിപ്പാനി)
പന്ത്രണ്ട് ബ്ലൂസുകളുള്ള അദ്ദേഹം വിജയത്തെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായി നിൽക്കാൻ മിന്നി മാത്തറിനെ മന will പൂർവ്വം പിന്തുണയ്ക്കും.
മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കലയിലും തൊഴിലിലും ലാഭം “
അരപ്പ അഗർഗുരു നീലൻ മിയയ്ക്ക് ഈ ഫീൽഡ് അറിയാം, അറിയില്ല. [

ഏതൊരു വീട്ടിലും ശുക്രന്റെയും ശനിയുടെയും വീട്ടിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഹ്രസ്വ കാഴ്ചയുള്ളവളാണ്, യുവതികളുടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് തേടുന്നു, ചിത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എഴുതുന്നതിൽ നല്ലവനാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാഴ്ചശക്തിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് അച്ചടി. എഴുതുക, അച്ചടിക്കുക, പരസ്പരം നോക്കുക, അത്തരത്തിൽ എഴുതുക, ടൈപ്പിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ് മുതലായവ, കലാപരമായ താൽപ്പര്യം നിറഞ്ഞ, ഫാന്റസി കഥാകാരൻ, ഇതിഹാസ എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശാരീരികമായി വ്യാപൃതരാകും. കണ്ണ് ഗ്ലാസ് ധരിക്കുക. (പ്ലാനറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് റിസർച്ച്) യോനി കഠിനമാണ്. സുക്രയുടെ തിന്മയുടെ ഗുണം (ജ്യോതിഷ ഗവേഷണ ലേഖനം) താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ. (എ ടി ഗവൺമെന്റ്) കാമവും നിയാണ്ടർത്തൽ കൂട്ടുകെട്ടും (എ ടി ഗവൺമെന്റ്) ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടവും അപകടവും

സുക്രാൻ പഗായ് നിസം സൂര്യാസ്തമയം ശനി – അവിവാഹിതൻ. സുക്രാൻ + ശനി (നിസാം, ശത്രുത) വേശ്യകളും ലൈംഗിക രോഗങ്ങളും ഉപദ്രവിക്കുന്നു (എ ടി സർക്കാർ)

കടപ്പാട് കഗ്രാൻ <- ശനി വിവാഹം
പരമ സുക്രൺ – ശനി – യോഗ ചെയ്യില്ല

സുക്രാൻ + <- ശനി – ജാതകം അവരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണം ഉയർന്ന പദവി നശിപ്പിക്കും (ശേഖരം)

ശുക്രൻ – ശനി – ദമ്പതികൾക്ക് നല്ല സാമ്യതയില്ല.

ശനി + <-> ശനി

സുക്രാൻ – ശനി കൈമാറ്റം – ജാതകത്തിന്റെ പവിത്രതയ്‌ക്കുള്ള അപകടം, ചില മതസ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ്, അത് അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ കോപം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ത്രീ ജാതകം ഒരു അപവാദമല്ല (കളപ്പുര)

ശനിയുടെ നവാംശയിലെ ശുക്രനും ശനിയുടെ നവാംസയിലെ ശനിയും, പരസ്പരം നോക്കുന്ന സ്ത്രീയെ സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കും. (പ്രശംസ)

ചൊവ്വ + ശനിയുടെ ചൊവ്വയിൽ

ചൊവ്വ ഭവനത്തിലെ ചക്രം – നവാംസത്തിലെ സുക്രാൻ –
ശനി – ഹോമോസെക്സ്,

2 + 7 + ശുക്രൻ + ശനി – അവൾ രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മമായി ജീവിക്കും.

ശുക്രനിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് – ഏഴാമത്തെ ചൊവ്വ + ശനി + ഭാര്യയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗ മണവാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ (ജംബു നാട്ടിയം)

സുക്രാൻ – 7 മാർ ശനി 6-8 അവിവാഹിതൻ.
സാച്ചലാക്കൽ – ഒരു കൂട്ടം.
2-ൽ ശനി – 7-ൽ ശനി

മനസ്സിൽ ചക്ര ശനി മരണം

ചന്ദ്രൻ ഏഴാമൻ ചൊവ്വ + ശനി – ശുക്രൻ – സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ജീവിതം.
ചന്ദ്രൻ + ശുക്രൻ + ശനി – റൊമാന്റിക് മിശ്രവിവാഹം.
ശുക്രൻ <-> ചന്ദ്രൻ + ശനി – റൊമാന്റിക്, സമ്മിശ്ര വിവാഹം.
ശനി 2, 7-ാം ഭവനത്തിലെ ശനിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും.

ഏഴാമത്തെ ശുക്രൻ + ശനി – യോഗ്യതയിലും നിലവാരത്തിലും താഴ്ന്ന സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ജാതകത്തിന് അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെടും.
ഒൻപതാം ശുക്രൻ – ശനി – റൊമാന്റിക് സമ്മിശ്ര വിവാഹം.

3, 6, 12 ൽ നിങ്ങൾ സുക്രാൻ + ശനി (എ) ചെയ്യും – പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകും. വീട്ടിലെ ഐക്യം കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സഹവർത്തിത്വം കുറയുമ്പോഴാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നത്. (ജ്യോതിഷ ശേഖരം)

3, 6, 12 ലെ ശുക്രൻ – ചൊവ്വാഴ്ച, ശനിയാഴ്ച (വിവാഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ)

സുക്രാൻ + <- ചൊവ്വ (എ) താഴത്തെ നിലയുടെ നിലവാരം കുറച്ചുകൊണ്ട് ശനിയുടെ ജാതക സ്വഭാവം എന്നെ ഉണർത്തും. (ജ്യോതിഷ ശേഖരം)

ശനി + ശനി – 5 മാർക്ക് – പ്രസവാവധി ഇല്ല.

ശനി ശനി – 2 +7 സ്കോർ – രണ്ടാം ക്ലാസ് ജീവിതം പ്രായമായ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്‌ക്കോ അവസാനിക്കും.
2, 7 സുക്രാനിൽ <- ചൊവ്വ, ശനി – മറ്റൊന്ന്
അയാൾ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബം നടത്തും.

ശുക്രൻ <- ശനി – ജാതകം ചൊവ്വാഴ്ച നവസംത് പുളിച്ചമാകും.
സുക്രാൻ വിദ്വേഷ സൂര്യാസ്തമയം <- ശക്തമായ ശനി –
അവൻ വേർപിരിയാതെ ജീവിക്കും.

ശനി – ശനി 6/8, 2/12 – വിധവ.
ചൊവ്വ മുതൽ ശുക്രൻ 4, 8 + ശനി – ഭാര്യ അകാനിയുടെ മരണം.

സുക്രാൻ + ശനി + കേതു വിവാഹം അപമാനവും ലജ്ജയും വരുത്തും.
3 ചക്രങ്ങളിൽ + ശനിയുടെ ഭരണം – കേതു – ബിൽട്ടൺ – 3
വിവാഹങ്ങൾ.

ഏഴാമത്തെ ശുക്രൻ – ശനി – കേതു – 12 – ചൊവ്വ – –
ഒരു കൂട്ടം.
അവിവാഹിതയായ ഹരിജൻ സ്ത്രീയുമായി ആശയവിനിമയം.
പത്താമത്തെ ശനി – കേതു – തുലാം എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി സതാശിവം ബ്രാഹ്മണൻ
സുക്രാൻ – ശനി – മണ്ഡി അങ്ങേയറ്റം വികാരാധീനനായ കാമുകൻ ഉടൻ വിവാഹമോചനം നേടി.

കാപ്രിക്കോൺ – പത്താം + ശനിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ സുക്രാൻ ഭരണം. – -. വെൽസ് വിവാഹമോചനം. മറ്റൊരു കാമുകി അയാളുടെ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter