Saneeswara Temple

ബുധൻ + ശനി ലയിപ്പിക്കുന്നു

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

പുരോഹിതന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന ഗുരു, മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള, സ്വന്തം കഴിവിനാൽ (ബൃഹത്ജാതകം) മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ്, മൂപ്പന്മാരുടെ വചനം ലംഘിക്കുന്നു (ബഹുദൈവവിശ്വാസം) അഹങ്കാരവും വഞ്ചനാപരവുമാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ ത്യാഗ ഗാനം ആലപിക്കുന്നയാൾ. ലൗകിക ധാർമ്മികത മറികടക്കുന്നയാളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. നല്ല വാക്കുകൾ (സരാവലി) പറയുന്നയാൾക്ക് ഗർഭം കാരണം മുഖക്കുരു, ചർമ്മരോഗം, വാതം എന്നിവ ലഭിക്കും. (ജ്യോതിഷവും വൈദ്യവും)

മാധവറാവു, ബെർണാഡ്‌ഷോ സമൃദ്ധമായ എഴുത്തുകാരനാണ്, സംസാരിക്കുന്നവനും പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവനും നർമ്മത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവനുമാണ്. പണമൊഴുക്ക് എഴുതുന്നതിനെ ആളുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

ബുധൻ ചന്ദലൻ ദുഷ്ട ഗ്രഹമായി മാറുന്നു.

മെർക്കുറി ദിസ, മെർക്കുറി മനസ്സ്, ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ നടക്കുന്നു, (കളപ്പുര) ഞരമ്പുകളുടെ ശക്തി കുറയുന്നു.

ഡിമെൻഷ്യയും വഞ്ചനാപരമായ തന്ത്രപരമായ ബുദ്ധി, വഞ്ചനാപരമായ മാനസിക സ്വഭാവം (പുലിയുർസിസിഗൻ)

കൂട്ടായ സൗഹൃദത്തിലൂടെ സ്‌പോയിലർ. സുഹൃത്തുക്കൾ. ക്ഷേമത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിഷം, പ്രഭാഷണം

ശാസ്ത്രം, സംഗീതം, നാടകം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അധാർമികരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സത്യസന്ധത ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. (സംഭരണിയാണ്)

ബുധൻ- ശനി (ഭരണം ഏറ്റവും ഉയർന്നതല്ലെങ്കിൽ) – ആസ്ത്മ

ടി.ബി.

ബുധൻ – ശനിയാഴ്ച + <- മാർസ് ടി.ബി. ടി.ബി.

മെർക്കുറി ഹോം ശനി, ബുധൻ + ശനിയാഴ്ച = പണം പലവിധത്തിൽ പാഴാക്കുകയും പാഴായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ യാത്ര. ചെലവും ഉണ്ടാകും.

ബുധൻ – ശനി, ബുധൻ ശനിയുടെ സാരാംശത്തിൽ = ജാതകം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബഹുമാന നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. മെറ്റീരിയൽ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു (നവഗ്രഹ ജ്യോതിഷ ഗൈഡ്)

വീട്ടിൽ ബുധൻ ശനി – നബുംസകൻ.

ബുധൻ <–> ശനി പരവിയസാനിയും ബുധനാഴ്ച അലിയവും (ഗുണദോഷങ്ങൾ)

മെർക്കുറി 1 + സാറ്റ് ടി.ബി. ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്.

ബുധൻ 7 + ശനി – വിവാഹമോചിതയായ വിധവ മണവാളനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു കമൽ ഹാസൻ ഗ ut തമിക്കൊപ്പം താമസിച്ചു. മീനം.

1+ 6 + ബുധൻ + ശനി, 1-6-ബുധൻ-ശനി ബന്ധം =

നിരവധി പുരുഷന്മാരുമായും സ്ത്രീകളുമായും ഉള്ള ബന്ധം

ഏഴാമത്തെ ബുധൻ – ശനി – 11 ഗ്രഹത്തിലെ 2 ഗ്രഹങ്ങൾ.

ഒരൊറ്റ രാശിചക്രത്തിലെ ബുധൻ <- ഇരട്ട രാശിചക്രത്തിലെ ശനി – അലി.

ബുധൻ + ശനി + കേതു – ഡോ. അലഗപ്പ വെങ്കുഷ്ടം

ശനി വീട് ബുധൻ <- ശനി – സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുടുങ്ങുന്നു.

ചൊവ്വ – ബുധൻ – ശനി പരസ്പരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു – ശക്തിയുടെ സ്ഥാനം, സ്വയംപര്യാപ്തത.

7 + ശനിയുടെ ബുധൻ (ചൊവ്വ, ശനി ബലഹീനത) ഭർത്താവ് ബേഡി

ഒൻപതാം തീയതി. ബുധൻ + ശനി –ടി.ബി. രോഗം

ബുധൻ + ശനി + രാഹു – കുഷ്ഠം

ബുധൻ + ശനി + മണ്ഡി + 6 – കുഷ്ഠം.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter